Znaki BHP, piktogramy

W tym dziale prezentujemy Państwu oznaczenia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, elektryczne, informacyjne, ochrony i higieny pracy z zakresu przestrzegania przepisów BHP, które mają zastosowanie w miejscach użyteczności publicznej i zakładach pracy. Oznaczenia te są stosowane w  formie naklejek i tabliczek. Znajdą Państwo tutaj również różnego rodzaju tablice informacyjne i plany ewakuacyjne dostosowane do potrzeb klienta które mają zastosowanie w hotelach, pensjonatach, i budynkach publicznych.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne – zestaw symboli dotyczących oznaczania punktów, dróg, kierunków ewakuacji stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków ewakuacyjnych regulują normy krajowe i międzynarodowe.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki fotoluminescencyjne

Oznaczenia fotoluminescencyjne charakteryzują się wysokim poziomem oraz długim okresem świecenia w ciemności. Stosowane są do oznakowań dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsc lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, miejsc stwarzających zagrożenie dla życia.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki fluorescencyjne

Oznaczenia fluorescencyjne charakteryzują się wysoką jaskrawością, są stosowane do oznaczania miejsc zagrażających zdrowiu i życiu.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki przeciwpożarowe

Znaki zgodne z aktualnymi wymogami przepisów bezpieczeństwa pożarowego stosowane w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków przeciwpożarowych regulują normy krajowe i międzynarodowe.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki elektryczne

Znaki elektryczne ostrzegawcze, zakazu, nakazu informacyjne wykonane zgodnie z Polską Normą. Oznaczenia stosuje się do maszyn, urządzeń i obiektów będących pod napięciem zgodnie z przepisami bhp.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki ochrony i higieny pracy

Znaki służące do oznakowania pomieszczeń i urządzeń mające za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa miejsca pracy.

Nawigacja do produktów z kategorii

Znaki informacyjne

Znaki służące do oznakowania obiektów, pomieszczeń i urządzeń mające za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa, ułatwiające orientację w miejscach produkcyjnych i obiektach publicznych.

Nawigacja do produktów z kategorii

Tablice informacyjne

Informacyjne tablice budowlane – to niezwykle ważny element oznakowania każdej rozpoczynanej lub istniejącej inwestycji. Wygląd tablic budowlanych: kształt, kolor, rozmiar, został określony przez normy. Tablica informacyjna na budowie powinna być zamontowana w widocznym miejscu i pozostać tam przez cały okres trwania inwestycji.

Nawigacja do produktów z kategorii

Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne – do oznaczania kierunków ewakuacji z pomieszczeń. Mają zastosowanie w hotelach, motelach, pensjonatach, miejscach użyteczności publicznej w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych.

Nawigacja do produktu

Bhp znaki nakazu

Znaki nakazujące stosowanie środków ochrony przy obsłudze urządzeń mające za zadanie zwiększanie bezpieczeństwa miejsca pracy.